ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA POHÁDKA

Hradec Králové, Mandysova 1434

Zápis do 1. ročníku

Datum vyložení: 5.3.2019

Ředitelství Základní školy Mandysova oznamuje, že zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2019/2020 se bude konat

v pátek 12. dubna 2019 od 14 do 18 hodin,

v sobotu 13. dubna 2019 od 9 do 11 hodin.

S sebou budete potřebovat tyto dokumenty:

- rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, cizinci cestovní pas a povolení k pobytu, zdravotní průkaz dítěte.

Zápis bude probíhat ve třídách na prvním stupni ZŠ a bude rozdělen do dvou částí:

- formální část - společně s rodičem provede pedagog kontrolu náležitostí spojených s žádostí o přijetí k povinné školní docházce.

- motivační část - rozhovorem, hrou a jinými dovednostmi s dítětem pedagog zjistí úroveň dosažených znalostí. Maximální doba přímé komunikace s dítětem nepřesáhne 20 minut.

Každý budoucí prvňáček od nás dostane malý dárek.

Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a dětí s odkladem z loňského roku.

Pokud bude zákonný zástupce dítěte žádat o odklad, vyplní si žádost o odklad školní docházky a spolu s vyjádřením pedagogicko - psychologické poradny, nebo SPC a doporučením dětského lékaře doručí v den zápisu do školy. (Pedagogicko-psychologická poradna - tel.: 495 265 423).

Dovrší-li dítě šestého roku v období od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019, doloží rodič k žádosti o přijetí i doporučení pedagogicko - psychologické poradny.

Žádost o přijetí dítěte do školy lze podávat elektronicky. Odkaz na přihlášku bude zpřístupněn od 1. 4. 2019. zde. Rodiče, kteří nemají přístup k internetu, budou mít možnost vyplnit žádost ve škole.


Ve školním roce 2019/2020 plánujeme otevřít tři první třídy do počtu 27 dětí.

 

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

1. Přednostně budou přijaty děti s místem trvalého pobytu, v případě cizince místem pobytu, ve školském obvodu základní školy, stanoveném obecně závaznou vyhláškou statutárního města Hradec Králové č. 1/2018 ve znění pozdějších novel.

2. Celkový počet tříd a žáků do prvního ročníku pro školní rok 2019/2020, stanovených s ohledem na prostorové a technické zázemí školy jsou tři třídy s maximálním počtem 81 žáků. V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

3. V případě, že počet žádostí žáků s trvalým bydlištěm mimo školský obvod základní školy překračuje počet volných míst, kterými škola disponuje po přijetí žáků ze školského obvodu, provede škola výběr ostatních uchazečů takto:

a)přednostně budou přijati sourozenci žáků, kteří ve školním roce 2019/2020 pokračují v plnění školní docházky v Základní škole Mandysova,

b)dále pak sourozenci dětí, kteří ve školním roce 2019/2020 pokračují v předškolním vzdělávání v MŠ Pohádka,

c)výběr ostatních uchazečů bude proveden losováním.

 

Do školského obvodu ZŠ Mandysova patří:

Ulice 17. listopadu, Akademika Heyrovského, Botanická, Brněnská (po ulici Palachova), Brožíkova, Červeného, Dobroslavova, Domečkova, Durychova, Hradecká, Jana Masaryka, Kejzlarova, Křivá, Mandysova, M. Pujmanové, M. Majerové, Na Břehách, Na Jezírkách, Na Potoce, Na Rozhraní, Okrajová, Oldřichova, Pajkrova flošna, Pod Zámečkem (po ulici Palachova), Potoční, Příčná, Selicharova, Slunečná, Sokolská, Souběžná, Ševčíkova, Školská, Štolbova, celá třída Edvarda Beneše.

 

Jaké je doporučení učitelů pro rodiče budoucích žáků 1. tříd?

- Dítě pozitivně motivovat.

- Jít se s ním podívat do školy.

- Spolupracovat s učiteli v zájmu dítěte, školou nestrašit.

- Povídat si s dítětem, zajímat se, co bylo ve školce, co jej těší a zajímá.

- Udržovat kontakt s MŠ, dát na rady učitelek, případně PPP.

- Neučit dítě číst a psát předem, pokud samo nemá zájem. V případě zájmu dítěte, být trpělivý.

- Vyprávět si s dítětem o společných kulturních zážitcích, snažit se mu vysvětlit, čemu nerozumí.

- S dítětem počítat předměty - názorné počítání (pojmy větší, menší, pravolevá orientace).

- Jít dítěti příkladem v pravdomluvnosti, jednání, upřímnosti, spolupráci.

- Podnětné a milé prostředí doma, rodiče se dohodnou na kompetencích.

 

Pokud máte dotazy, navštivte školu, případně kontaktujte p. Comorkovou - comorkova@mandyska.cz

 

 


© 2015 Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434

Redakční systém a webdesign Festing